T.C. Başbakanlık TOKİ ve Gaziantep BB için Ortak Akıl Çalışması

Ortak Akıl Enstitüsü tarafından T.C. Başbakanlık TOKİ ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Kuzeyşehir projesine yönelik olarak “Ortak Akıl” ekseninde aktif katılımcılığı sağlamayı hedefleyen çalışmalar dört aşama olarak planlanmıştır.

​Birinci aşamada konu ile direkt ve dolaylı olarak ilgili paydaşların doğru belirlenmesi amacıyla "Derinlemesine Mülakatlar" yapılmıştır. İkinci aşamada proje ile yakından ilgili ve etkin olacağı saptanan kişilerle "Beyin Fırtınası" yapılmış, ardından da üçüncü aşamada, dolaylı olarak ilgili olduğu saptanan paydaşlarla birlikte "arama konferansı" düzenlenmiştir. Dördüncü aşamada ise spesifik temalar çerçevesinde bir "Çalıştay" düzenlenmiş ve belirlenen başlıklar tartışılarak ​​çözüme yönelik öneriler​ ​belirlenme​y​e çalışılmıştır

Tüm bu çalışmalar sonucu proje ilgili paydaşların görüşleri toplanarak analiz edilmiş ve raporlanmıştır.

Nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan "Derinlemesine Mülakat" ;

  • Araştırılan konunun bütün boyutlarını kapsayan,
  • Açık uçlu soruların sorulduğu,
  • Detaylı cevapların alınmasına imkan sağlayan,
  • Yüz yüze ve birebir görüşülerek bilgi toplamayı amaçlayan bir veri toplama tekniğidir.

Bu yöntem çerçevesinde proje sürecinde kurumsal ya da kişisel olarak etkili, bilgili, konu odaklı, gözlemsel ve deneysel olarak birikimli olduğu kabul edilen tüm kesimlerden temsilciler belirlenmiş ve görüşülmüştür. ‘Derinlemesine Mülakatlar'da konu ile ilgili kanaat önderleri​ ile görüşme yapılmıştır. Buradan sonraki ortak akıl toplantılarının altlığı oluşturulmuştur.

T.C. Başbakanlık TOKİ Beyin Fırtınası

Ortak Akıl Enstitüsü tarafından T.C. Başbakanlık TOKİ ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Kuzeyşehir projesine yönelik olarak herkesin katılım ve katkısını sağlama, doğru hakikatler üzerine algının oluşması, tüm paydaşların kendilerini değerli, özel ve önemli hissetmeleri ve en sonucunda kolektif şuurun oluşması için geliştirilen bilimsel tekniklerden bir bölümü olan Derinlemesine Mülakat, Beyin Fırtınası, Arama Konferansı ve Çalıştay yöntemleri uygulandı.

Beyin Fırtınası Toplantısı'na​​​ ​​iştirak eden katılımcılar​ ​derinlemesine mülakattan elde edilen veriler ışığında konunun ana çerçevesini ortaya koymuşlardır.

T.C. Başbakanlık TOKİ Arama Konferansı​

​Ortak Akıl Enstitüsü tarafından T. C. Başbakanlık TOKİ ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Kuzeyşehir projesine yönelik olarak Kararlarına Altlık Oluşturacak Etüt ve Analiz Çalışmaları Kapsamında Yerel Aktörlerin; Derinlemesine Mülakatlar, Beyin Fırtınası​ sonrası ​Arama Konferansı Aşama​sının Bütünlük İçinde Modellenmesi Suretiyle Planlama Sürecine Katılımcılığının Sağlanması işi G​aziantep'de​ gerçekleştirilmiştir.

"Beyin Fırtınası", "Fikir Tepsisi" ve "SWOT-GZFT Analizi" gibi teknikler uygulanmıştır. Katılımcılar tarafından ifade edilen fikirler dikkatli bir şekilde değerlendirilerek ortaya çıkan sonuçlar bundan sonra yapılacak çalışmalara girdi teşkil etmek üzere bir rapor haline getirilmiştir

Yapılan o​rtak aklı oluşturma etkinliklerinde Ortak Akıl Enstitüsü tarafından, katılımcıların en yüksek seviyede katılımını, katkı vermesini ve birbirleriyle iletişimini amaçlayan çeşitli problem çözme ve karar alma teknikleri uygulanmıştır.